PROTOKOL POŠ Hotedršice

PREDVIDENI UKREPI ZA PREPREČEVANJE ŠIRJENJA OKUŽBE SARS – CoV2  V OŠ TABOR LOGATEC IN POŠ HOTEDRŠICA ZA ŠOLSKO LETO 2020/2021, ob vrnitvi 1. triade v šolo (26. 1. 2021)

Vsi, ki vstopajo v šolske prostore POŠ Hotedršica, upoštevajo predpisani protokol.

Na šoli se zavedamo, da manjša kot je skupina učencev, manjše kot je število oseb na površino učilnice, večja kot je razdalja med učenci, manjša je možnost prenosa virusa. Tveganje je odvisno od izvajanja ukrepov in epidemiološke situacije. Kljub izvajanju vseh ukrepov v šoli se lahko pojavijo primeri COVID-19 in druge okužbe. Z odstopanjem od ukrepov se tveganje za prenos okužbe SARS-CoV-2 zvišuje.

V šolo lahko vstopajo LE zdrave osebe: učenci, zaposleni, obiskovalci (le v nujnih primerih).

 1. Učenci prihajajo v šolo v ponedeljek, sredo, četrtek in petek ob 7.40  (izjema so vozači in prvošolci, ki so v jutranjem varstvu).
 2. Ob torkih učenci prihajajo v šolo ob 7.20, ko izvajamo neobvezne razredne ure (načrtovanje dela za prihajajoči teden, reševanje razredne problematike, razgovor o aktualnih temah ipd.).
 3. Prihodi kombijev so po spremenjenem voznem redu.
 4. Odhod kombija je samo eden, v vse smeri ob 13.00.
 5. Na šolskem prevozu učenci sedijo tako (če se le da), da je med njimi en prazen sedež in nosijo zaščitno masko.
 6. Pri izstopanju in vstopanju na šolski prevoz pazijo na ohranjanje varnostne razdalje.
 7. Učenci vozači počakajo, da jih v garderobo spusti dežurna učiteljica.
 8. Učenci, ki niso vozači, pridejo v šolo ob 7.40 (izjema je torek – 7.20). Dežurna učiteljica jih spusti v garderobo, da se preobujejo. Prvošolci odidejo v učilnico 1. razreda. Učenci 2. in 3. razreda pa gredo v svojo učilnico.
 9. Za ustrezno število otrok v garderobi skrbijo do približno 7.10 Jožica Nagode, nato pa Darja Rupnik oz. Andreja Rovšek.
 10. Jutranje varstvo poteka od 6.00 v učilnici 1. razreda.
 11. Učenci, prijavljeni na zajtrk, imajo zajtrk v učilnici ob 6.45 in počakajo na razdelitev zajtrka (Jožica Nagode).
 12. Svetujemo, da učenci prihajajo v šolo peš.
 13. Svetujemo, da učenci vozači, ki živijo bližje šoli, odhajajo domov peš.
 14. Svetujemo, da učenci, če ni nujno potrebno, ne ostajajo v podaljšanem bivanju.
 15. Učenci zapustijo šolsko stavbo takoj po pouku, oziroma obveznostih, ki jih imajo v šoli.
 16. Pred pričetkom pouka so vrata učilnic odprta, učilnice prezračene (učiteljica Jožica).
 17. Učenec se pri garderobnih omaricah hitro preobleče in preobuje in se takoj odpravi v svojo učilnico.
 18. Ob vstopu v učilnico si vsak temeljito umije roke.
 19. Vsak učenec si sam, s svojim svinčnikom, označi na seznamu, ali bo imel tisti dan kosilo.
 20. Za zaščito pred okužbo ves čas upoštevamo:
 21. Pravilna uporaba zaščitnih mask na zaprtih, javnih površinah (hodnik, jedilnica, knjižnica …). Priporočamo, da vsi zaposleni in otroci v objektu šole nosijo maske, zaposleni ves čas, učenci pa skladno s priporočili.
 22. Redno in temeljito umivanje rok.
 23. Higiena kašlja.
 24. Izogibanje dotikov rok z usti, nosom in očmi.
 25. Ohranjanje varnostne razdalje, najmanj 1,5 m.
 26. Redno in pogosto zračenje prostorov.
 27. Redno čiščenje in razkuževanje prostorov in površin.
 28. Izogibanje združevanju.
 29. Vrata sanitarij odpiramo s komolci.
 30. Po šoli hodimo po desni strani.
 31. Zunanji obiskovalci (pošta, starši, obiskovalci …) pred vstopom pozvonijo, da jim pride odpret vrata učiteljica, ki je v učilnici 1. razreda, si pri vstopu razkužijo roke, nadenejo masko in se obvezno vpišejo v evidenco vstopov v zvezek pri vhodu.
 32. Pouk poteka po urniku, ves čas v matičnih učilnicah. Če je možno, tudi na prostem.
 33. Učitelji upoštevajo, da gre za uvajalno obdobje, ko bo potrebno ponovno vzpostaviti dnevno rutino.
 34. Učitelji pri ponovnem vzpostavljanju pouka v šoli upoštevajo priporočila MIZŠ in ZRSŠ.
 35. Pred pričetkom pouka naj imajo učenci redne, vsakodnevne t.i. »minute za zdravje«, kjer se učence, starosti primerno, izobražuje o pravilnem izvajanju ukrepov.
 36. Učenci naj se redno gibajo tudi v kratkih odmorih. Učitelji naj za to uporabijo večje prostore na šoli.
 37. Aktivni odmor se izvaja v primeru primernega vremena na igrišču, ločeno po oddelkih, drugače pa v matičnih učilnicah.
 38. Pouk poteka po urniku do vključno 5. šolske ure, ob ponedeljkih za prvošolce do 6. ure
 39. Strokovni delavci vodijo seznam prisotnosti učencev na obveznem in razširjenem programu.
 40. Če strokovni delavec šole v času pouka ugotovi, da se učenec ne počuti dobro, oziroma pri učencu opazi simptome in znake okuženosti COVID 19 ali druge bolezni, učenca odpelje v poseben prostor za izolacijo (knjižnica) in o tem nemudoma obvesti starše/skrbnike, ki učenca prevzamejo. Nato se prostor razkuži.
 41. V primeru potrditve okužbe s COVID 19, ravnateljica nadalje ukrepa v skladu s priporočili in usmeritvami NIJZ.
 42. Učenci imajo pouk ves čas v matičnih učilnicah.
 43. Učenci v odmorih ostajajo v učilnici.
 44. Učenci na  sanitarije hodijo posamično. Praviloma med poukom.
 45. Učenci malicajo v učilnici, kjer imajo pouk.
 46. Malico pred učilnico prinese delavec šole.
 47. Z učenci malicajo razredniki, ki razkužijo mize in poskrbijo, da si učenci temeljito umijejo roke.  Nato si učenci vzamejo malico.
 48. Učilnica se večkrat dnevno dobro prezrači, še posebno pred pričetkom pouka, pred in po malici in po vsaki končani uri.
 49. Kosilo se organizira v učilnici 1. razreda za 1. skupino in v jedilnici/avli za 2. skupino učencev.
 50. Jedilnica oz. učilnica se za skupinami učencev razkužuje.
 51. Razredniki in učitelji OPB, ki so v določenem trenutku v učilnici/jedilnici s svojo skupino, poskrbijo, da učenci jedo mirno, tiho.
 52. Pouk športa v primernem vremenu poteka zunaj. V slabem vremenu pouk športa poteka v avli po ustaljenem urniku.
 53. Učenci v skupinah podaljšanega bivanja, jutranjega varstva so vedno v istih učilnicah iz istih oddelkov, z istim učiteljem (razen v primerih odsotnosti).
 54. Protokol za preprečevanje širjenja okužbe v OPB:
 55. Učenci, ki so  prijavljeni v OPB, počakajo učitelja OPB v učilnici, kjer so imeli pouk in se ne mešajo ter združujejo do 13.30 ure.
 56. Nato se učenci, ki še ostanejo v OPB, združijo v učilnici 1. razreda ali zunaj z Milojko Rupnik.
 57. Starši otroke čakajo pred šolo oziroma jih pridejo iskat na šolsko igrišče, če je skupina zunaj.
 58. Straši pozvonijo pri vhodu in počakajo zunaj.
 59. Priporočamo, da se po otroke prihaja po pouku, ob polnih urah (13.00, 14.00, 15.00, ali kadarkoli pozneje).
 60. Na vhodu je zapisano, če se skupina podaljšanega bivanja nahaja zunaj.
 61. V izrednih razmerah (zamujanje iz objektivnih razlogov) starši pokličejo na telefonsko številko POŠ Hotedršice – 01/7559-012.
 62. Starši od učiteljice podaljšanega bivanja po potrebi dobijo dodatne usmeritve.
 • V knjižnico učenci prihajajo ločeno po razredih.
 • Dnevi dejavnosti se izvajajo samo v primerih, ko je to možno z upoštevanjem higienskih in varnostnih priporočil.
 • Proslave, prireditve so odsvetovane.
 • Interesne dejavnosti in otroški pevski zbor se do nadaljnjega ne bodo izvajali.
 • Individualna in skupinska dodatna strokovna pomoč se izvaja ob upoštevanju vseh higienskih ukrepov za preprečevanje širjenja virusa COVID 19.
 • Učenci si pripomočkov, potrebščin in drugih predmetov med seboj ne izmenjujejo, izposojajo.
 • Govorilne ure potekajo na daljavo, preko telefona, video-povezav.
 • Sestanki strokovnih delavcev potekajo v pogojih, ki omogočajo razdaljo in z možnostjo upoštevanja vseh priporočil za preprečevanje okužbe s CoV2.
 • V skupnih prostorih šole se strokovni delavci zadržujejo v skladu z varnostnimi pravili.
 • Učenci 4. in 5. razreda se do nadaljnjega izobražujejo na daljavo.
 • PRI  IZVAJANJU POUKA SE BO ŠOLA ORIENTIRALA NA EPIDEMIOLOŠKO SLIKO IN  USMERITVE NIJZ V PRIMERIH KARANTENSKIH ODSOTNOSTI IN V SKLADU S TEM IZVAJALA POUK PO DOLOČENIH  PRIPOROČILIH IN JIH BO DOLOČILO  MINISTRSTVO ZA ŠOLSTVO IN ŠPORT.

Protokol se po potrebi lahko spreminja.

Starše, učitelje, učence, delavce šole prosimo za upoštevanje in spoštovanje usmeritev ter strpnost in razumevanje zaradi danih okoliščin.

Datum: 26. 1. 2021                                                                             

Vodstvo šole OŠ Tabor in aktiv POŠ Hotedršica